Back to top

Személyes adatok védelme

1. A Roland Kálmán - aPRO service társaság, székhelye: Topoľnícka cesta 197/4, Vásárút
(Trhová Hradská) 930 13, Nyilvántartási szám: 37490290 (továbbiakban, mint üzemeltető)
garantálja a rá bízott személyes adatok biztonságát és védelmét az Európai Parlament és a Tanács
(Eu) 2016/679 természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletével teljes összhangban
(továbbiakban, mint „GDPR”) és a személyes adatok védelméről, valamint némely törvény
változásáról és kiegészítéséről szóló T.t. 18/2018 sz. törvény későbbi hangzásában.
 
2. A weboldal biztosítása
A kalman.eu weboldal a felhasználó bármilyen módú kapcsolódása és bármilyen adatok átvitele
során rejtjelezett SSL kapcsolódást használ, amely megakadályozza harmadik személyek
hozzáférését az átvitt adatokhoz, azok interneten történő átvitele során és ezen adatok
megváltoztatását harmadik személyek által. Üzemeltető személyes adatokat tartalmazó
adatbázisa rejtjelekkel és a legmodernebb technikai standardokkal összhangban titkos
hozzáférési adatokkal védett.
 
3. Kapcsolattartási adatok
Felhasználó a kalman.eu weboldal meglátogatása és további használata során felveheti a
kapcsolatot az üzemeltetővel és megoszthatja vele személyes adatait kapcsolatfelvétel céljából.
A személyes adatok szolgáltatása önkéntes. A felhasználó által szolgáltatott adatok
feldolgozásának jogalapja ebben az esetben üzemeltető részére jogosult érdeklődést biztosít
felhasználóval történő kapcsolatfelvételre és válaszadásra, esetleges tanácsadásra.
Azon személyes adatok, amelyeket felhasználó üzemeltető részére bocsájthat:
1. név és családnév [feltétlenül szükséges]
2. e-mail cím [feltétlenül szükséges]
3. telefonszám [feltétlenül szükséges]
4. felhasználó társasága (munkahely/munkáltató)
Célja: Felhasználó személyes adatainak felhasználási célja a felhasználóval való
kapcsolatfelvétel.
Feldolgozás időtartama: A személyes adatok csak a szükséges ideig kerülnek feldolgozásra, a
felhasználóval történő kommunikáció során.
Helyesség: Felhasználó személyes adatainak önkéntes megosztásával kijelenti, hogy a
rendelkezésre bocsájtott adatok helyesek, igazak és aktuálisak.
 
4. Figyelmeztetés az érintett személy jogaira
Felhasználó jogait a személyes adatok védelmével kapcsolatban a GDPR 12-től 22-ig terjedő
cikkelyei módosítják a későbbi változások hangzásában.
Felhasználóként joga van írásos, vagy e-mail (e-mail: info [at] kalman.eu) formájában történő
kérelem alapján üzemeltetőt kérelmezni az alábbiakról:
1. igazolás, hogy az Ön személyes adatai feldolgozásra kerültek-e, hozzáférés az Ön
személyes adataihoz és azokról szóló információkhoz, valamint ezen adatok módosítása,
2. az Ön személyes adatainak korlátozott feldolgozása főként, ha helytelenek,
3. az Ön személyes adatainak törlése főként, ha ezek feldolgozásának célja már elévült,
vagy visszavonta a feldolgozásuk engedélyét,
4. az Ön személyes adatainak átvitele más üzemeltető részére strukturált és gépileg
olvasható formában.
 
Ugyanúgy joga van írásos értesítés vagy e-mail által (az info [at] kalman.eu e-mail címre):
1. Bármikor visszavonni személyes adatainak feldolgozásának jóváhagyását, az értesítés
kézbesítésének napjától számított érvényességgel, amennyiben a személyes adatok feldolgozása
jóváhagyás alapján történik, miközben a feldolgozás törvényessége fennáll a jóváhagyás
visszavonásáról szóló értesítés kézbesítéséig.
2. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása nem az Ön jóváhagyása alapján történik, a
feldolgozás ellen kifogást tehet személyes helyzetével kapcsolatos okokból, vagy amennyiben
azzal a gyanúval él, hogy törvénytelen módon kerültek feldolgozásra adatai.
Szintén joga van az Adatvédelmi Hatóság, mint a Szlovák Köztársaság felügyelő szerve számára
panasz vagy kezdeményezés benyújtására az Ön személyes adatainak feldolgozásának
felülvizsgálására. A felhasználó és/vagy tag jogai korlátozva lehetnek, amennyiben az ilyen
korlátozások külön előírásból adódnak, ezek érvényesítésével megszegésre kerülhet felhasználó
védelme, vagy megszegésre kerülhetnek más értintett személyek jogai és szabadsága.